Broshura

 

Komentim mbi Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale pdf (1,07 mb)
Autor: Lukas Gunderman
Bashkautor: Zoran Pandev
Botues: DMDP, 2010
 
 
Doracak për zbatimin praktik të Rregullores për masat teknike dhe organizative për të siguruar fshehtësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale pdf (485 kb)
Autor: Andrej Tomshiq
Botues: DMDP, 2010
 
 
 
DORACAK PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE SEKTORIN - SIGURIMI [Shkarko]
 
IPA - KATALOG ME DOKUMENTE [Shkarko]
 
IPA - DORACAKË [Më shumë]
 
BULETINI INFORMATIV [Më shumë]
 

 

HULUMTIMI
 
 
Hulumtimi i ndërgjegjësimit te mediat për zbatimin më të mirë të së drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale pdf (1,75 mb)
Mbështetja në hartimin e prezentimit të dokumenteve strategjike dhe planeve të veprimit, duke përfshirë kërkimin për ndërgjegjësimin e medias për zbatimin më të mirë të së drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale
Numri i kontratës 2010/259608
Përgatitur nga Verica Trajkova
Shtator 2011
IPA Programi i Bashkimit Evropian
 
BROSHURA
 • Ti vendos! pdf (937 kb)
 • Dita e Mbrojtjes së të Dhënave Personale (28 janar) pdf (649 kb)
 • Ruani fshehtësinë tuaj pdf (1.99 mb)
е-BONTON
 • @bonton - Regullat për sjellje te mirë, Shkup 2013 pdf (6 mb)
 
Botimi i përmbajtjeve arsimore në revista
„Другарче“, „Развигор“ dhe „Наш свет“, botuar nga „Просветно дело“ Shkup
 

„Наш свет“, KONKURS, nëntorë 2013 [Më shumë]

„Развигор“, KONKURS, nëntorë 2013 [Më shumë]

„Другарче“, KONKURS, nëntorë 2013 [Më shumë]

„Наш свет“ - UNË DHE PRIVATËSIA IME, janar 2014  [Më shumë]

„Другарче“ и „Развигор“ - Ç'JANË - TË DHËNAT PERSONALE, janar 2014 [Më shumë]

„Другарче“ - të shpërblier nga Konkursi „Приватноста е моја, иако сум дете“, Shkurt 2014 [Më shumë]

„Другарче“ - GJITHKUSH KA TË DREJTËN E PRIVATËSISË, prill 2014 [Më shumë]

„Развигор“ - GJITHKUSH KA TË DREJTËN E PRIVATËSISË, prill 2014 [Më shumë]

„Наш свет“ - RREGULLAT PËR PËRDORIMIN E INTERNETIT, prill 2014 [Më shumë]

„Наш свет“ ZMADHO SIGURINË TUAJ NË FEJSBUK“, prill 2014 [Më shumë]

„Наш свет“ ROMANSA VERORE - PËR DHE KUNDËR, maj 2014 [Më shumë]

„Другарче“ – PRIVATËSIA ËSHTË VETËM E IMJA, EDHE PSE JAMË FËMIJË, maj 2014 [Më shumë]

„Другарче“ – PRIVATËSIA IME NË INTERNET, maj 2014 [Më shumë]

 
REKOMANDIME
 • Privatësia nga dizajni pdf (246 kb)
 • Rekomandime për standarde IKT administratën publike pdf (237 kb)
 • Të drejtat për të mbrojtur të dhënat personale nga keqpërdorimi pdf
 • Rekomandime për kontrolluesit për mbrojtjen e të dhënave në fushën e shëndetësisë pdf
 • Mbrojtjen e privatësisë në sektorin e shëndetësisë pdf
 • Rekomandime për përdoruesit pdf
 • Rekomandime për ofruesit pdf
 • Histori e vërtetë të Maqedonisë pdf
 • Rekomandime kontrolluesit për të dhënat private në video mbikqyrje pdf
 • Këshilla për qytetarët si të mbrojnë të dhënat personale në video mbikqyrje pdf
 • ANALIZA
 • Analiza e zbatimit të rregulloreve për mbrojtjen e të dhënave personale në  sferën e sigurimit  pdf
 • KODET
 • Projekt-Kodi i mbrojtjes së privatësisë në internet pdf  (81.1 kb)