Trajnime për kontrolluesit dhe përpunuesit e përmbledhjeve të të dhënave personale

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në funksion të ngritjes së cilësisë së mbrojtjes së të dhënave personale nga kontrolluesit dhe përpunuesit e përmbledhjeve të të dhënave personale në Republikën e Maqedonisë dhe në tërësi ngritjen e ndërgjegjësimit publik, në kuadër të kompetencave të saja realizon edhe trajnime për kontrolluesit dhe përpunuesit e interesuar.

Trajnimet realizohen në përputhje me Programin Vjetor për trajnimin e kontrolluesve dhe përpunuesve të përmbledhjeve të të dhënave personale që e përcakton Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për kontrolluesit dhe përpunuesit e interesuar, të cilët marrin pjesë në trajnim duke plotësuar një formular të veçantë Kërkesë për Trajnim.

Kërkesën apo pyetjet tuaja lidhur me trajnimet mund ti dërgoni në e-mail adresën në vijim:obuki@privacy.mk

Personi për kontakt: Manuela Stanoevska Stoilkovska

Telefoni: +389 2 3230 635 lok.013