Qasje të lirë në informacione

Lista e informacioneve me karakterit publik të Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

 • Organizim i Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (organogram):  
 • Tekste të konsoliduar të  ligjeve dhe akteve nënligjore që e rregullojnë sferën e mbrojtjes së të dhënave personale (tekste të konsoliduara interne);
 • Marrëveshje bilaterale dhe multilaterale dhe dokumente;
 • Dokumente strategjike, analiza dhe programe të Agjencisë;
 • Vendime të plotfuqishme që i miraton Agjencia  në kuadër të kompetencave ligjore (me të dhëna të anonimizuara);
 • Raporte, vjetore, gjysmë vjetore dhe raporte të tjera të Agjencisë;
 • Regjisori Qendror i përmbledhjeve me të dhëna personale të Agjencisë;
 • Rekomandime, udhëzime, mendime të dhëna dhe akte të tjera të Agjenisë;
 •  Informacione për furnizime publike;
 • Dokumente dhe informacione për projekte të Agjenicë;
 • Kërkesa/Formularë;
 • Të dhëna statistikore;

 

Kërkesë për qasje të lirë në informacione Shkarko

 

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në pajtim me Ligjin për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik, për person zyrtar për ndërmjetësim me informata e caktoi:
 
Emilija Ginoska, bashkëpunëtor i ri për bashkëpunim ndërkombëtar dhe marrëdhënie me publikun
 
tel/faks + 398 (2) 3230 635 (002)