Padi për kompensim të dëmit

Keni të drejtë të parashtron padi në gjykatën kompetente për kompensim të dëmit në procedurë gjyqësore kundër kontrolluesit të përmbledhjes së të dhënave personale nëse të dhënat i ka shfrytëzuar në mënyrë të paautorizuar, përkatësisht i ka dhënë në shfrytëzim të dhënat personale apo në çfarëdo mënyre tjetër  i ka keqpërdorur të dhënat Tuaja personale.

Padia për kompensim të dëmit për shkak të cenimit të së drejtës së mbrojtjes së të dhënave personale kundër kontrolluesit  mund të parashtroni në çdo kohë pa dallim se a ka pasur më parë cenim të së drejtës nga ana e Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale.