Lista e kontakt personave për komunikim me qytetarët që kanë ndonjë lloj dhe shkallë të aftësisë së kufizuar

1.Jasminka Gjeorgjievska Ançevska, Udhëheqës njësie për supervizion në sektorin publik, Sektori per supervizion

Е-mail: jasminka.ancevska@privacy.mk

Тelefon: +38923230 635 локал 012 dhe +38975316166

 

2. Hatip Memeti, këshilltar i çështjeve të përgjithshme, Sektori për çështje juridike dhe të përgjithshme

Е-mailhatip.memeti@privacy.mk

Тelefon: +38923230 635 локал 004 dhe +389