Detyrime ndaj Drejtorisë për mbrojtjen e të dhëlnave personale

  1. Ddetyrim që t'i paraqesin evidencat e përmbledhjeve me të dhëna personale për shkak të regjistrimit në Regjistrin Qendror të Drejtorisë.
  2. Në rast të transferimit të të dhënave personale në vende të huaja nevojitet të merrni leje nga Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale.