Право на пристап

 

 

 

Физичките лица имаат право да добијат потврда од контролорите дали нивните лични податоци се обработуваат, да добијат копија од нивните лични податоци и дополнителни информации за обработката, на пример, целите на обработката или категориите на лични податоци што се обработуваат.

Пример:

Едно лице може да побара копија од неговиот договор за кредит од банка или копија од неговото медицинско досие во болница бидејќи овие документи содржат лични податоци за него.

Сепак, треба да се има предвид дека контролорите (компаниите, правните лица) може да наплатуваат административни трошоци за секоја следна копија. Исто така, остварувањето на ова право не смее негативно да влијае на други физички лица.