Подзаконски акти за заштита на личните податоци

 1. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци - пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/09 и 158/10) [Преземи]
 2. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/09) [Преземи]
 3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) [Преземи]
 4. Правилник за формата и содржината на образецот на Известувањето за обработка на личните податоци и за начинот на известувањето во Централниот регистар на збирки на лични податоци - пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр. 155/08 [Преземи]
 5. Правилник за формата и содржината на образецот на Известувањето за обработка на личните податоци и за начинот на известувањето во Централниот регистар на збирки на лични податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/08) [Преземи]
 6. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на образецот на известувањето во Централниот регистар на збирки на лични податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) [Преземи]
 7. Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) [Преземи]
 8. Правилник за формата и содржината на образецот за евиденција на извршениот пренос на лични податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) [Преземи]
 9. Правилник за начинот на вршење на инспекцискиот надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 207/16) [Преземи]
 10. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на вршење на инспекцискиот надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/17) [Преземи]
 11. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) [Преземи]
 12. Правилник за начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/16) [Преземи]
 13. Правилник за образецот, формата и содржината на легитимацијата и за начинот на нејзиното издавање и одземање - пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр. 143/08) [Преземи]
 14. Правилник за образецот, формата и содржината на легитимацијата и за начинот на нејзиното издавање и одземање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/08) [Преземи]
 15. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за образецот, формата и содржината на легитимацијата и за начинот на нејзиното издавање и одземање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) [Преземи]
 16. Правилник за формата и содржината на барањето за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/11) [Преземи
 17. Правилник за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги преземат при нарушување на безбедноста на личните податоци  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/15) [Преземи
 18. Упатство за начинот на вршење на надворешна контрола - [Преземи]
 19. Упатство за дополнување на упатството за начинот на вршење на надворешна контрола - [Преземи]
 20. Упатство за дополнување на упатството за начинот на вршење на надворешна контрола - [Преземи]