Лица задолжени за неправилности и за прием на пријави од укажувачи

Лице за неправилности и сомнежи за измами или корупција во ДЗЛП

Согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола се назначува aдминистративниот службеник, Сања Николовска, распоредена на работното место советник за нормативно - правни работи во Одделението за нормативно - правни работи во Сектор за правни работи и стручно - оперативна поддршка во Дирекцијата за заштита на личните податоци, за лице кое известува за неправилности и сомнежи за измами или корупција во Дирекцијата за заштита на личните податоци.

Контакт информации:

бул. „Гоце Делчев“ бр.18, 1000 Скопје

e-mail: sanja.nikolovska@privacy.mk

тел +389 2 3230 635 лок.017

 

Лица за прием на пријави од укажувачи во ДЗЛП

Согласно одредбите на Законот за заштита на укажувачи и одредбите од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, административните службеници Игор Кузевски и Јасминка Ѓеоргиевска Анчевска, за овластени лица за прием на пријави од укажувачи во Дирекцијата за заштита на личните податоци, а административниот службеник Јасминка Ѓеорѓиевска Анчевска е определен и за одговорно лице за сумирање на податоци и изготвување и доставување на полугодишен извештај за примени пријави од укажувачи.

 

Контакт информации:

  1. Игор Кузевски,  раководител на Одделение за инспекциски надзор над јавниот сектор, виш инспектор за заштита на личните податоци

Дирекција за заштита на личните податоци

Бул. „Гоце Делчев” бр.18, 1000 Скопје

Тел:тел +389 2 3230 635 лок.006

Е-маил: igor.kuzevski@privacy.mk

 

  1. Јасминка Ѓеорѓиевска Анчевска, раководител на Одделение за нормативно - правни работи

Дирекција за заштита на личните податоци

Бул. „Гоце Делчев” бр.18, 1000 Скопје

Тел:тел +389 2 3230 635 лок.012

Е-маил: jasminka.ancevska@privacy.mk