ЕУ проекти

  1. ИПА 2018 - Поддршка во имплементација на модернизираната национална рамка за заштита на личните податоци Повеќе
  2. ИПА 2012 -  Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци Повеќе
  3. ИПА 2012 - Набавка на опрема за Дирекцијата за заштита на личните податоци Повеќе
  4. ИПА 2012 - Заштитата на личните податоци и медиумите Повеќе
  5. ИПА 2009 - Заштита на личните податоци во основните и средните училишта Повеќе
  6. ИПА 2008 - Проект за поддршка на Дирекцијата за заштита на личните податоци Повеќе
  7. CARDS - Техничка поддршка во основањето на Дирекцијата за заштита на личните податоци и спроведување на принципите на заштита на податоците во Република Македонија” Повеќе