Годишни извештаи

 • Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2005 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2006 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2007 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2008 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2009 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2010 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2011 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2012 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2013 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2014 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2015 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2016 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2017 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2018 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Агенцијата за заштита на личните податоци за 2019 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Агенцијата за заштита на личните податоци за 2020 [Преземи]
 • Годишен извештај за работењето на Агенцијата за заштита на личните податоци за 2021 [Преземи]