Закони

  1. Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20) - Преземи
  2. Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на личните податоци  („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 294/21Преземи
  3. Закон за ратификација на Протоколот за измена на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматска обработка на лични податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/21) - Преземи
  4. Закон за ратификација на Дополнителниот Протокол кон Конвенцијата за заштита на поединците во поглед на автоматската обработка на лични податоци, во врска со надзорните тела и прекуграничен пренос („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) [Преземи]
  5. Закон за ратификација на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматска обработка на податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05) [Преземи]
  6. Закон за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) [Преземи]