Реализирана студиска посета во Република Хрватска

Во рамките на ЕУ проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“ се организираше студиска посета во Агенцијата за заштита на личните податоци во Загреб, Република Хрватска. Студиската посета се реализираше во период од 6-10 јуни 2022 година. Целта на студиската посета беше споделувања на искуства и добри практики во однос на имплементацијата на новините од Општата регулатива за заштита на личните податоци.

За време на студиската посета беа презентирани и споделени најдобрите практики,  искуства и предизвици за следните теми: постапка за вршење на супервизија, истражување и поведување на прекршочна постапка и одмерување и изрекување на прекршочни санкции, давање на правни мислења по закони и за прашања од одредени области од јавниот и приватниот сектор, трансфер на личните податоци и соработка меѓу надзорните тела.