Обрасци

Доколку сакате да преземете некои од обрасците треба да сте регистирани како офицери за заштита на личните податоци на Е-форумот на AЗЛП.

Образец 1 - Акт за определување-назначување на ОЗЛП.doc (43 КиБ)

Образец 2 - Опис на работно место ОЗЛП.docx (43.93 КиБ)

Образец 3 - Известување за определување-назначување на ОЗЛП.docx (38.62 КиБ)

Образец 4 - Листа за самооценување на ОЗЛП.doc (165 КиБ)

Образец 5 - Анализа на обем на работа на ОЗЛП.xlsx (15.32 КиБ)

Образец 6 - Записник од состанок на ОЗЛП со други организациски единици кај контролорот.docx (37.09 КиБ)

Образец 7 - Контролна листа при примопредавање на задачите од досегашниот на новиот ОЗЛП.docx (40.19 КиБ)

Образец 8 - Регистар на обуки.xlsx (10.53 КиБ)

Образец 9 - Годишен план за вршење на ревизии контроли проверки.xlsx (10.32 КиБ)

Образец 10 - Контролна листа на подготвителни активности на ОЗЛП за спроведување на ревизија контрола проверка.docx (37.49 КиБ)

Образец 11 - Извештај за извршена ревизија контрола проверка.docx (36.81 КиБ)

Образец 12 - Табела за следење наоди од извршени ревизии контроли проверки.xlsx (10.77 КиБ)

Образец 13 - Регистар на извршени ревизии контроли проверки инспекции.xlsx (10.22 КиБ)

Образец 14 - Барање за пристап и исправка на лични податоци.doc (43 КиБ)

Образец 15 - Изјава за тајност и заштита на личните податоци.doc (34.5 КиБ)

Образец 16 - Овластување за вршење на обработка на личните податоци.doc (44 КиБ)

Образец 17 - Евиденција на лица овластени за вршење обработка на лични податоци.xlsx (10.54 КиБ)

Образец 18 - Евиденција на лични податоци дадени на користење на корисник.xlsx (9.89 КиБ)

Образец 19 - Регистар на ризици.xlsx (10.73 КиБ)