Документација за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на личните податоци на ДЗЛП

  1. План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци во Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
  2. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
  3. Правилник за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица [Преземи]
  4. Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти [Преземи]
  5. Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци [Преземи]
  6. Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]