Obligations to the Directorate

  1. Обврска да ги пријавите евиденциите на збирките на лични податоци заради нивно регистрирање во Централниот регистар на Дирекцијата;
  2. Во случај на пренос на личните податоци во странство потребно е да добиете одобрение од Дирекцијата за заштита на личните податоци.