Евиденција на офицери за заштита на личните податоци

Согласно членот 68 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), Агенцијата води евиденција на офицери за заштита на личните податоци од членот 41 став (7) од истиот закон.

Евиденција на офицери за заштита на личните податоци