Исклучоци

Законот за заштита на лични податоци не се применува:

  • врз обработката на личните податоци што се врши од страна на физички лица исклучиво заради лични активности или активности во домот и
  • врз обработката на личните податоци заради заштита на интересите на безбедноста и одбраната на Република Македонија или водење на кривична постапка.

Сепак, напомнуваме дека согласно Законот за полиција, Дирекцијата за заштита на личните податоци има право да врши надзор над законитоста на обработката на личните податоци кои се обработуваат заради потребите на кривичната постапка.